Advance Innovation Technology Co., Ltd is a company that specializes in providing innovative technology solutions to businesses. The company was founded in 2001 and is headquartered in Bangkok, Thailand.

Gallery

Contacts

600/61 โครงการ บี สแควร์ พระราม 9-เหม่งจ๋าย, ซอย สหการประมูล แขวง วังทองหลาง เขต, กรุงเทพมหานคร 10310

info@aitinnovation.co.th

+66 2530 9445-46

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

Web Portal
02.05.2023

OCPB Connect ให้บริการประชาชนด้านคุ้มครองผู้บริโภค ที่ได้รวบรวมข้อมูล จากหลากหลายหน่วยงานให้สามารถเรียกดู เข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบการ การขึ้นทะเบียนจดแจ้งประกอบธุรกิจ ประกอบอาชีพ เรียกดูและเข้าถึงข้อมูลการเตือนภัยสินค้า บริการ องค์ความรู้ ข่าวสาร รวมทั้งการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และยังตรวจสอบการบริการ ได้แก่
หมวดที่ 1 ตรวจสอบผู้ประกอบการ ขึ้นทะเบียน ประกอบวิชาชีพ
หมวดที่ 2 เตือนภัยสินค้า องค์ความรู้ และข่าวสาร
หมวดที่ 3 วิเคราะห์ด้านคุ้มครองผู้บริโภค
หมวดที่ 4 บริการ และคุ้มครองผู้บริโภค