Advance Innovation Technology Co., Ltd is a company that specializes in providing innovative technology solutions to businesses. The company was founded in 2001 and is headquartered in Bangkok, Thailand.

Gallery

Contacts

600/61 โครงการ บี สแควร์ พระราม 9-เหม่งจ๋าย, ซอย สหการประมูล แขวง วังทองหลาง เขต, กรุงเทพมหานคร 10310

info@aitinnovation.co.th

+66 2530 9445-46

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Application / E-learning
02.05.2023

Smart Auditor ถูกพัฒนาเพื่อเป็น Web Application และ Mobile Application สำหรับเป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่น่าสนใจ เกี่ยวกับการพัฒนาสถาบันเกษตรกร การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกร เพื่อเป็นช่องทางในการรองรับข้อมูลข่าวสารด้านบัญชี และให้เข้าถึงบริการประชุมนอกสถานที่สำหรับผู้บริหาร หน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายในและภายนอกกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ และประชาชนทั่วไป