Advance IT ได้เข้าร่วมงาน WUNCA ครั้งที่ 33


    บริษัท แอ็ดวานซ์ อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ได้เข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ  
"การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 33 (WUNCA) "
ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 13 -15 กรกฎาคม 2559